Türkiye'nin En İyi Sohbet Odaları

Gel Biraz sohbet edelim.

Şartlar ve Koşullar

Tanımlar ve yasal referanslar

Bu Web Sitesi (veya bu Uygulama)
Hizmetin sağlanmasını sağlayan özellik.
Anlaşma
İşbu Koşullar tarafından yönetilen, Sahip ile Kullanıcı arasındaki yasal olarak bağlayıcı veya sözleşmeye dayalı herhangi bir ilişki.
Sahip (veya Biz)
Eglen.Net – Kullanıcılara bu Web Sitesini ve/veya Hizmeti sağlayan gerçek kişi(ler) veya tüzel kişi.
Hizmet
Bu Web Sitesi tarafından bu Koşullarda ve bu Web Sitesinde açıklandığı şekilde sağlanan hizmet.
şartlar
Bu Web Sitesinin ve Hizmetlerin bu veya diğer ilgili belgelerdeki kullanımına ilişkin hükümler, zaman zaman önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Kullanıcı (veya Siz)
Bu Web Sitesini kullanan gerçek veya tüzel kişi.

Bu belge Siz ve Eglen.Net arasındaki bir sözleşmedir.

 

Bu web sitesine erişerek veya bu web sitesini kullanarak veya bu web sitesinin sahip olduğu veya işlettiği herhangi bir hizmeti kullanarak, bu hizmet koşullarına (“Hizmet Koşulları”), gizlilik bildirimimize (“Gizlilik Bildirimi”) bağlı kalmayı ve bunlara uymayı kabul ettiğinizi kabul ediyorsunuz. ”) ve geçerli olan ek şartlar.

Bu Şartlar

  • bu web sitesinin kullanımına izin verme koşulları ve,
  • Mal Sahibi ile ilgili diğer herhangi bir Sözleşme veya yasal ilişki

yasal olarak bağlayıcı bir şekilde. Büyük harfle yazılmış kelimeler bu belgenin uygun bölümlerinde tanımlanmıştır.

Kullanıcı bu belgeyi dikkatle okumalıdır.

Bu Hizmet Koşullarının tamamını ve sizin için geçerli olan ek koşulları kabul etmiyorsanız, bu web sitesini kullanmayın.

Bu Web Sitesi tarafından sağlanmaktadır:

Eglen.Net

Sahip iletişim e-postası: info@eglen.net


Kullanıcının bilmesi gerekenlerin özeti

  • Lütfen bu Koşullardaki bazı hükümlerin yalnızca belirli Kullanıcı kategorileri için geçerli olabileceğini unutmayın. Özellikle, belirli hükümler yalnızca Tüketiciler veya Tüketici olarak nitelendirilmeyen Kullanıcılar için geçerli olabilir. Bu tür sınırlamalar ilgili her bölümde her zaman açıkça belirtilir. Böyle bir ifadenin olmaması durumunda, bölümler tüm Kullanıcılar için geçerlidir.
  • Bu Web Sitesinin/Hizmetin kullanımı, bu belgenin ilgili bölümünde ayrıntılı olarak belirtildiği gibi, yaş sınırlamasına tabidir.

Kullanım Şartları

Belirli durumlarda tek veya ek kullanım veya erişim koşulları geçerli olabilir ve bunlar ayrıca bu belgede belirtilir.

Bu Web Sitesini kullanarak, Kullanıcılar aşağıdaki gereksinimleri karşıladıklarını onaylarlar:

  • Kullanıcıların İş/Ticari Kullanıcı veya Tüketici olmaları açısından herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
  • Kullanıcılar 18 yaşından büyük olmalıdır;

Bu Web Sitesindeki İçerik

Aksi belirtilmedikçe, tüm Web Sitesi İçeriği, Sahibi veya lisans verenleri tarafından sağlanır veya sahibi olunur.

Sahibi, Web Sitesi İçeriğinin yasal hükümleri veya üçüncü taraf haklarını ihlal etmemesini sağlamak için çaba sarf etmiştir. Ancak böyle bir sonuca ulaşmak her zaman mümkün olmuyor.

Bu gibi durumlarda, Kullanıcının şikayetlerini bu belgede belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak bildirmesi talep edilir.

Bu Web Sitesindeki içerikle ilgili haklar – Tüm hakları saklıdır

Sahibi, bu tür herhangi bir içerik için tüm fikri mülkiyet haklarını saklı tutar ve elinde tutar.

Kullanıcılar bu nedenle, Web Sitesinin/Hizmetin uygun kullanımında gerekli olmayan veya zımni olmayan herhangi bir şekilde bu tür içeriği kullanamazlar.

Dış kaynaklara erişim

Bu Web Sitesi aracılığıyla Kullanıcılar, üçüncü taraflarca sağlanan harici kaynaklara erişebilir. Kullanıcılar, Sahibin bu tür kaynaklar üzerinde herhangi bir kontrolü olmadığını ve bu nedenle içeriklerinden ve kullanılabilirliklerinden sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

İçerikle ilgili olası herhangi bir hak verilmesi için geçerli olanlar da dahil olmak üzere, üçüncü taraflarca sağlanan herhangi bir kaynak için geçerli olan koşullar, söz konusu üçüncü tarafların hüküm ve koşullarından veya bunların yokluğunda geçerli yasal yasadan kaynaklanır.

kabul edilebilir kullanım

Bu Web Sitesi ve Hizmet, yalnızca bu Şartlar ve yürürlükteki yasa kapsamında sağlandığı kapsamda kullanılabilir.

Kullanıcılar, bu Web Sitesini ve/veya Hizmeti kullanımlarının yürürlükteki hiçbir yasayı, düzenlemeyi veya üçüncü taraf haklarını ihlal etmemesini sağlamaktan yalnızca kullanıcılar sorumludur.


Ortak hükümler

Feragat Yok

Sahibin bu Koşullar kapsamında herhangi bir hak veya hükmü ileri sürmemesi, bu tür bir hak veya hükümden feragat ettiği anlamına gelmez. Hiçbir feragat, söz konusu şarttan veya başka herhangi bir şarttan daha fazla veya devam eden bir feragat olarak kabul edilmeyecektir.

Hizmet kesintisi

Mümkün olan en iyi hizmet seviyesini sağlamak için, Mal Sahibi, Kullanıcıları uygun şekilde bilgilendirerek bakım, sistem güncellemeleri veya diğer değişiklikler için Hizmeti kesintiye uğratma hakkını saklı tutar.

Yasalar dahilinde, Mal Sahibi, Hizmeti tamamen askıya almaya veya sona erdirmeye de karar verebilir. Hizmet sonlandırılırsa, Sahip, Kişisel Verileri veya bilgileri yürürlükteki yasaya uygun olarak geri çekmelerini sağlamak için Kullanıcılarla işbirliği yapacaktır.

Ek olarak, Hizmet, “mücbir sebepler” (örn. iş eylemleri, altyapı arızaları veya elektrik kesintileri vb.) gibi Mal Sahibinin makul kontrolü dışındaki nedenlerle kullanılamayabilir.

hizmet satışı

Kullanıcılar, Sahibinin doğrudan veya yasal bir yeniden satış programı aracılığıyla önceden verilmiş açık yazılı izni olmadan bu Web Sitesinin ve Hizmetinin herhangi bir bölümünü çoğaltamaz, çoğaltamaz, kopyalayamaz, satamaz, yeniden satamaz veya bunlardan yararlanamaz.

Gizlilik Politikası

Kullanıcılar, Kişisel Verilerinin kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu Web Sitesinin gizlilik politikasına başvurabilir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Bu Web Sitesi ile ilgili telif hakları, ticari marka hakları, patent hakları ve tasarım hakları gibi fikri mülkiyet hakları, Sahibinin veya lisans verenlerinin münhasır mülkiyetindedir.

Bu Web Sitesi ve/veya Hizmetle bağlantılı olarak görünen tüm ticari markalar ve diğer tüm markalar, ticari adlar, hizmet markaları, marka işaretleri, resimler, resimler veya logolar, Sahibinin veya lisans verenlerinin münhasır mülkiyetindedir.

Söz konusu fikri mülkiyet hakları, yürürlükteki kanunlar veya fikri mülkiyete ilişkin uluslararası anlaşmalar tarafından korunmaktadır.

Bu Koşullardaki Değişiklikler

Mal Sahibi, bu Koşulları herhangi bir zamanda değiştirme veya başka bir şekilde değiştirme hakkını saklı tutar. Bu gibi durumlarda, Sahip, Kullanıcıyı bu değişiklikler hakkında uygun şekilde bilgilendirecektir.

Bu tür değişiklikler, yalnızca Kullanıcı ile olan ilişkiyi geleceğe yönelik olarak etkileyecektir.

Kullanıcının Web Sitesini ve/veya Hizmeti kullanmaya devam etmesi, Kullanıcının revize edilmiş Koşulları kabul ettiği anlamına gelir.

Gözden geçirilmiş Koşulların kabul edilmemesi, taraflardan herhangi birine Sözleşmeyi feshetme hakkı verebilir.

Yürürlükteki yasaların gerektirmesi halinde, Mal Sahibi, değiştirilen Şartların yürürlüğe gireceği tarihi belirtecektir.

Sözleşmenin devri

Mal Sahibi, bu Koşullar kapsamındaki herhangi bir veya tüm hakları devretme, atama, elden çıkarma veya alt sözleşme yapma hakkını saklı tutar. Bu Şartlardaki değişikliklere ilişkin hükümler buna göre uygulanacaktır.

Kullanıcılar, bu Koşullar kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini, Sahibin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde devredemez veya devredemez.

Kişiler

Bu Web Sitesinin kullanımıyla ilgili tüm iletişimler, bu belgede belirtilen iletişim bilgileri kullanılarak gönderilmelidir.

Bölünebilirlik

Bu Koşullardan herhangi birinin ilgili yasa uyarınca geçersiz veya uygulanamaz sayılması veya geçersiz olması veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda, söz konusu hükmün geçersizliği veya uygulanamazlığı, tam olarak yürürlükte kalacak olan geri kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

AB Kullanıcıları

Bu Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz, geçersiz veya uygulanamaz olması veya kabul edilmesi durumunda, taraflar dostane bir şekilde geçerli ve uygulanabilir hükümler üzerinde bir anlaşma bulmak ve böylece geçersiz, geçersiz veya uygulanamaz kısımları ikame etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır.
Bunun yapılmaması durumunda, geçersiz, geçersiz veya uygulanamaz hükümler, izin veriliyorsa veya ilgili yasa kapsamında belirtilmişse, geçerli yasal hükümler ile değiştirilecektir.

Yukarıdakilere halel getirmeksizin, bu Koşulların belirli bir hükmünün geçersizliği, geçersizliği veya uygulanamaması, ayrılan hükümler Sözleşme için gerekli olmadıkça veya tarafların girmeyecekleri kadar önemli olmadıkça Sözleşmenin tamamını geçersiz kılmayacaktır. hükmün geçerli olmayacağını bilselerdi veya kalan hükümlerin taraflardan herhangi biri için kabul edilemez bir güçlük haline dönüşeceği durumlarda sözleşme.

ABD Kullanıcıları

Bu tür geçersiz veya uygulanamaz hükümler, geçerli, uygulanabilir ve orijinal amacı ile tutarlı hale getirmek için makul olarak gerekli olduğu ölçüde yorumlanacak, yorumlanacak ve yeniden düzenlenecektir. Bu Şartlar, konuyla ilgili olarak Kullanıcılar ve Mal Sahibi arasındaki Sözleşmenin tamamını oluşturur ve bu konuyla ilgili olarak taraflar arasındaki önceki tüm sözleşmeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm iletişimlerin yerine geçer. Bu Koşullar, yasaların izin verdiği ölçüde uygulanacaktır.

Geçerli yasa

Bu Koşullar, kanunlar ihtilafı ilkeleri dikkate alınmaksızın, bu belgenin ilgili bölümünde açıklandığı gibi, Mal Sahibinin bulunduğu yerin kanunlarına tabidir.

Avrupalı ​​Tüketiciler için İstisna

Bununla birlikte, yukarıdakilerden bağımsız olarak, Kullanıcı bir Avrupa Tüketicisi olarak nitelendirilirse ve mutat meskeni yasanın daha yüksek bir tüketici koruma standardı sağladığı bir ülkede bulunuyorsa, bu tür daha yüksek standartlar geçerli olacaktır.

Yargı yeri

Bu Şartlardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir ihtilaf hakkında karar verme münhasır yetkisi, bu belgenin ilgili bölümünde gösterildiği gibi, Mal Sahibinin bulunduğu yerdeki mahkemelere aittir.

Avrupalı ​​Tüketiciler için İstisna

Yukarıdakiler, Avrupalı ​​Tüketici olarak nitelendirilen Kullanıcılar veya İsviçre, Norveç veya İzlanda’da bulunan Tüketiciler için geçerli değildir.